Slovakia

Crowdfundingový hub vznikol pri Fóre kreatívneho priemyslu

Fórum kreatívneho priemyslu (www.ciforum.sk) sa venuje popularizácii crowdfundingu ako jednému z prirodzených finančných zdrojov vhodných pre sektory kreatívneho priemyslu, ktoré majú problém dostať sa k tradičnému bankovému financovaniu.

Slovenský crowdfundingový ekosystém sa primerane rozvíja veľkosti krajiny stále však existuje potenciál, ktorý možno podporiť zlepšením legislatívneho prostredia, ktoré by prinieslo väčšiu dôveru a transparentnosť.

Partnerské:

Kontakt:

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

email: ciforum@ciforum.sk

Partnerské projekty a inovačné huby:

http://inno-hub.sk/
https://www.altfinator.eu/
https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/fintech

TRÉNINGOVÝ MATERIÁL PRE CROWDFUNDING MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Aktívne slovenské crowdfundingové platformy

Typ crowdfundingu Názov Webové sídlo platformy
na báze darov Ľudia ľuďom.sk

ďakujeme.sk

Dobrá krajina

Srdce pre deti

https://www.ludialudom.sk/

http://dakujeme.sk

http://www.dobrakrajina.sk    https://www.srdcepredeti.sk

na báze odmeny StartLab

Hit Hit

https://www.startlab.sk/domov/

https://www.hithit.com/sk/home

na báze pôžičiek P2P lending Zinc Euro

Žltý melón

Maják

https://www.zinceuro.sk/

https://www.zltymelon.sk/

https://www.majak.sk/#/

business lending Finnest

Conda

https://www.finnest.com/sk

https://www.conda.sk/sk/home-slovakia/

na báze majetkovej účasti Crowdberry https://www.crowdberry.eu/

Zdroj: CIF, 2019

Prostredníctvom projektu CROWD-FUND-PORT založilo iniciatívu spoločných stretnutí crowdfundingových platforiem kde majú platformy možnosť zdieľať svoje skúsenosti a tieto následne prezentovať pred ďalšími dotknutými subjektmi, akým je napríklad Centrum finančných inovácií Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska.

Centrum pre finančné inovácie (ďalej len „CFI“) bolo ministerstvom financií SR zriadené vo februári 2018. Hlavným cieľom CFI je vytvoriť pre relevantné orgány štátnej správy, subjekty trhu a záujmové združenia platformu umožňujúcu pravidelnú výmenu informácií a skúseností. Prioritnou aktivitou CFI je zmapovanie prostredia ovplyvňujúceho zavádzanie nových technológií v oblasti finančného trhu, identifikácia nedostatkov alebo možností na zlepšenie tohto prostredia a aktívne odstraňovanie bariér pre vznik a pôsobenie tzv. FinTech spoločností na Slovensku. https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-trh/financne-inovacie/centrum-financne-inovacie/

Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s Ministerstvom financií SR 1. apríla 2019 spustila inovačný hub.

Cieľom inovačného hubu je podporiť implementácie moderných technológií na slovenskom finančnom trhu a zlepšovanie pravidiel jeho fungovania. Inovačný hub je určený záujemcom s reálnym podnikateľským plánom vo FinTech oblasti. Záujemcovia môžu vďaka inovačnému hubu viesť dialóg s expertmi NBS, ktorí im pomôžu pochopiť detaily požiadaviek na podnikanie na finančnom trhu.

Na nadviazanie komunikácie s NBS je vytvorený kontaktný formulár, ktorý NBS umožní získať základný prehľad o zámere záujemcu o FinTech.

Skúsenosti a potreby v oblasti crowdfundingu boli zachytené v Akčnom pláne (.pdf), ktorý je jedným z podkladov pre nastávajúce aktivity Centra finančných inovácií.

Ďalšou iniciatívou fóra bolo, že prevádzkovatelia crowdfundingových platforiem pôsobiacich na Slovensku v záujme vytvárania a pôsobenia v transparentnom prostredí pristúpili k spoločnej iniciatíve princípov etických pravidiel crowdfundingových platforiem pôsobiacich na území Slovenska.

Platformy v závislosti od typu crowdfundingu, ktorý reprezentujú dodržiavajú platné právne predpisy, nepoužívajú nekalé obchodné praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky a zaväzujú sa prevádzkovať svoje platformy pri dodržiavaní nasledovných princípov etických pravidiel:

Princípy etických pravidiel prevádzkovania crowdfundingovej platformy prijaté prevádzkovateľmi crowdfundingových platforiem na Slovensku

Prevádzkovateľ crowdfundingovej platformy prevádzkuje svoju platformu v súlade s etickými pravidlami správania sa na princípe transparentnosti, nediskriminácie, dôvery a otvorenosti informácií a za týmto účelom

  • Dbá o prehľadné a úplné zverejnenie informácií o fungovaní platformy, tak pre podporované projekty, ako aj investorov/darcov.
  • Dbá o prehľadné a úplné zverejnenie informácií o poplatkoch alebo o princípe odmeňovania a potenciálnych konfliktoch záujmov prevádzkovateľa platformy.
  • Dbá o transparentné a priebežné zverejňovanie informácií o projektoch, ak platforma umožňuje financovanie projektov.
  • Dbá o nezverejňovanie nepodložených informácií o výhodách projektov, najmä o výnosoch, a odhaľuje nekalé obchodné praktiky a klamlivú reklamu.
  • Dbá o prehľadné zverejňovanie rizík súvisiacich s investovaním alebo darovaním prostriedkov prostredníctvom platformy.

Fórum spravuje aj internetovú stránku o crowdfundingu https://crowdfunding.ciforum.sk/ , ktorej cieľom je prinášať  základné informácie o crowdfundingu na Slovensku. Okrem informácií o platformách a projektoch zaoberajúcich sa crowdfundingom tu nájdete aj informácie o crowdfundingových kampaniach a galériu expertov pôsobiacich v oblasti crowdfundingu.

Dôležitou témou v diskusiách o crowdfundingu je aj zapájanie regionálnych a miestnych orgánov v jednotlivých členských krajinách. Práve tie môžu byť nápomocné pri odstraňovaní najväčších prekážok, ktorým tento druh financovania v súčasnosti čelí na európskej úrovni. Tým je napríklad právny rámec, regulácie crowdfundingu v jednotlivých členských krajinách, nedostatok dôvery k internetovým transakciám, nedostatok finančnej gramotnosti a znalosti o fungujúcich finančných  mechanizmoch a celkovo krátkodobé zameranie projektov podporených cez crowdfundingové kampane. Aké sú teda benefity vyplývajúce z crowdfundingu? Ako funguje v praxi? Je možné cez crowdfunding financovať aj projekty z oblasti kultúry? A vôbec – je slovenská, nielen umelecká scéna pripravená na takýto spôsob financovania projektov? Aj na tieto otázky odpovedali hostia na konferencii organizovanej Creative Europe Desk Slovakia a Creative Industry Forum, ktorá sa konala 7. mája 2019 v Bratislave (http://www.cedslovakia.eu/clanky/crowdfunding) aj za účasti experta Marca Buemiho z Talianska.